SPRCHOVÉ ODPLYŇOVAČE
1. POUŽITIE
Sprchové odplyňovače (ďalej len odplyňovače) sa používajú k fyzikálnemu odplyneniu vody. Účelom odplynenia je zníženie obsahu O2 a CO2..
2. TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA A POPIS FUNKCIE
Odplyňovač je stojatá nádoba, hore uzatvorená klenutým dnom, v ktorom je kontrolný otvor a hrdlo pre odvod brýdovej pary. Vstup vody je na plášti. Na plášti je tiež návarok pre manovakuometer, továrenský štítok a úchytky pre zdvih. Odplyňovače 1600, 1800, 2000, sú aj dolu zatvorené klenutým dnom, v ktorom je hrdlo na privarenie k napájacej nádrži.
Sprchové misy sú vyrobené z ocele tr. 17, ostatné časti sú z ocele tr. 11
Voda je privádzaná cez vodný uzáver na sprchové misy, kde je rozvedená do tenkých lúčov. Para je privádzaná do napájacej nádrže - buď do parného vankúša, do barbotážnej misy, alebo do barbotáže.
Z napájacej nádrže para prechádza prepojením do odplyňovača, kde v kombinovanom protiprúde strháva uvoľnené plyny, ktoré sú odvádzané hrdlom brýdovej pary do ovzdušia.
3. OZNAČOVANIE
Odplyňovač sa označuje celým názvom, priemerom telesa v mm, prevádzkovým pretlakom.
Napríklad: SPRCHOVÝ ODLYŇOVAČ 1000/0,07
4. ÚDAJE NA OBJEDNÁVKU:
Vhodnú veľkosť odplyňovača vyberie odborný projektant podľa údajov o prevádzkovom pretlaku a maximálnom prietoku v tab. 1. Pri voľbe je nutné rešpektovať technické a projektové údaje. V objednávke je ďalej nutné uviesť počet kusov a správne označenie podľa čl. 3. Na stanovenie veľkosti odplyňovača sú potrebné tieto základné parametre:
  • objemový prietok vody (max. a min.)
  • najvyššie požadované dohriatie vody v odplyňovači
  • najvyšši prevádzkový pretlak v odplyňovači
  • teplotu a tlak pary
5. TECHNICKÉ A PROJEKTOVÉ ÚDAJE
  • výpočtový pretlak 0,07 MPa a výpočtovú teplotu 200°C a pre výpočtový pretlak 0,6 MPa a výpočtovú teplotu 250°C
  • pri prevádzke je nutné trvale odvádzať zmes pary a nekondenzujúcich
  • je nutné vykonať výpočtovú pevnostnú kontrolu v mieste pripojenia odplyňovača k napájacej nádrži, pričom spoj zaťažujeme vonkajšou silou rovnajúcou sa prevádzkovej tiaže odplyňovača
6. ROZSAH DODÁVKY
Odplyňovače sa dodávajú vrátane manovakuometrov (manometrov) a ich príslušenstva, súčasťou kusovej dodávky je aj prevádzkový predpis. Poistné zariadenie sa dodáva len s napájacou nádržou, na ktorej sa spravidla umiestňuje. Odplyňovač je z vonku natretý základným náterom.
7. DOPRAVA A SKLADOVANIE
Odplyňovače sa na miesto určenia dopravujú bez obalu, zmontované do celku. Rozmerovo odplyňovače nepresahujú železničný profil.
Skladovanie v mieste montáže je nutné zabezpečiť tak, aby nedošlo k poškodeniu, znečisteniu a koróziám.
8. PREVÁDZKA, OBSLUHA A ÚDRŽBA
Na prevádzku, obsluhu a údržbu platí prevádzkový predpis a ďalej všeobecné ustanovenie podľa STN 07 0711.


Polyaqua Slovakia s.r.o.
polyaqua@nextra.sk