IONEXOVÉ DVOJKOMOROVE FILTRE
1. POUŽITIE
Ionexové dvojkomorové filtre sa používajú na demineralizáciu vody, prevažne v energetike, hutnom a chemickom priemysle. Filtre sú plne naplnené ionexom,(každá komora samostatne) komory sú oddelené stredným tryskovým dnom. Regenerácia sa vykonáva buď zhora dole (prevádzka zdola hore) alebo zdola hore (prevádzka zhora dole). Pranie ionexu sa vykonáva v externej pracej nádrži po preplavení náplne.
2. TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA A POPIS FUNKCIE
Ionexový dvojkomorový filter je stojatá valcová nádoba s klenutými dnami, postavená na štyroch nohách. V dolnej aj hornej časti je tryskové dno, jednotlivé komory sú oddelané stredovým tryskovým dnom. V hornej aj dolnej časti sú hrdlá na hydraulické preplavovanie ionexu. Prielez v plášti filtra slúži na montáž a revízie. Ďalej je filter opatrený závesnými miestami na manipuláciu a továrenským štítkom. Vonkajší povrch filtra je natretý základným náterom, vnútorný povrch upravený pogumovaním.
3. OZNAČOVANIE
Ionexový dvojkomorový filter sa označuje skráteným názvom, priemerom filtra v mm a číslom výrobku .
Napríklad: filter IFD 1400
4. ÚDAJE PRE OBJEDNÁVKU
Veľkosť filtra určí odborný projektant. V objednávke je potrebné uviesť počet kusov, označenie podľa čl.3 a pracovnú teplotu.
Náplne nie sú súčasťou dodávky filtru.
5. TECHNICKÉ A PROJEKTOVÉ ÚDAJE
  • najvyšší pracovný tlak filtra je 0,6 MPa. Najvyššia pracovná teplota je 60°C
  • hlavné prevádzkové údaje filtra určí technolog po obdržaní chemicko technologického rozboru vstupnej vody a požiadaviek na kvalitu na výstupe.
6. ROZSAH DODÁVKY
Ionexové dvojkomorové filtre majú filtračné trysky namontované vo výrobnom závode. Ionexová náplň a pripojovacie armatúry nie sú súčasťou dodávky filtra. Súčasťou dodávky je pasport filtra.
7. DOPRAVA A SKLADOVÁNIE
Filtre sa na miesto určenia dopravujú bez obalu, bežnými dopravnými prostriedkami. Rozmerovo filtre nepresahujú železničný profil.
Skladovanie v mieste montáže je nutné zabezpečiť tak, aby nedošlo k poškodeniu, znečisteniu a koróziám.
8. PREVÁDZKA, OBSLUHA A ÚDRŽBA
Na prevádzku, obsluhu a údržbu platí prevádzkový predpis a ďalej všeobecné ustanovenia podľa STN 07 0711.Polyaqua Slovakia s.r.o.
polyaqua@nextra.sk