IONEXY - SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY
Sortiment ionexov sa v posledných dvanástich rokoch príliš nezmenil. U hlavných výrobcov došlo k zvýšeniu kvality, ktorá vplyvom dokonalejšej vstupnej kontroly nevykazuje výkyvy, ako tomu bolo v minulosti. Všetci výrobcovia dodávajú podobný sortiment s malými výnimkami. Bývalý takmer monopolný dodávateľ ionexov pre ČSFR (firma Chemie - Kombinát Bitterfeld - bývalá NDR - ionexy značky WOFATIT) sa stal súčasťou firmy BAYER. Bayer dodáva ionexy už len pod pod značkou Lewatit. Tradičné vedúce miesto na trhu zaujíma firma ROHM & HAAS (ionexy Amberlite, Duolite, Imac, Amberjet), ktorá má okrem výroby v Amerike produkciu vo Francúzsku, Nemecku a Anglicku. Výrobňa vo Francúzsku (CHAUNY) je najväčšia na svete. O svoje zastúpenie na trhu usilujú firmy DOW a Purolite. Tendencie vo vývoji a aplikácii nových druhov ionexov je možné rozdeliť na zmeny skeletu ionexu a zmeny týkajúce sa chemického zloženia ionexu.
1. Zmena skeletu ionexu
Novým typom skeletu sú tzv. ionexy s uniformovaným zrnom. Tieto ionexy majú oproti štandardným ionexom výhodu v lepších hydraulických vlastnostiach, vyššej mechanickej pevnosti a možnosti použitia rovnakého ionexu pre radu aplikácií, kde skôr museli byť použité rôzne zrnenia ionexov.
Pôvodne s touto novinkou prišla firma DOW, ktorá tieto ionexy ponúkala ako monosférické ionexy. Firma Bayer tieto ionexy nazývala monodisperzné. V oboch prípadoch však cena bola značne vyššia než u štandardných ionexov.
Firma ROHM & HAAS distribuuje tieto ionexy pod značkou AMBERJET pri veľmi výhodných cenách prakticky na úrovni štandardných ionexov. Firma PUROLITE distribuuje ionexy PUROFINE s väčším rozptylom veľkosti častíc.
Aplikácia ionexov s uniformovaným zrnom je obzvlášť výhodná pre mixed-bedy, kde je vždy lepšia separácia do vrstiev než aj pri ostro triedených (sitovaných) ionexoch. Ďalšia aplikácia, kde je použitie uniformovaných ionexov výhodné, je aplikácia plných kolón pri protiprúdnej regenerácii.
2. Používané typy ionexov podľa chemickej povahy
Katexy
Štandardný silnokyslé katexy s 8 - 10 % DVB sú používané pri demineralizácii a zmäkčení. V demineralizácii treba doporučiť ionexy s ostro triedenými časticami.
Pri kyslej dekarbonizácii sa používajú zásadne akrylátové katexy na báze kyseliny akrylátovej (Amberlite IRC 86, Lewatit CNP, CNP 80, atď.). Skôr používané metakrylátové katexy (OSTION KM, Amberlite IRC 50 aj.) sa už nepoužívajú vzhľadom k značnej závislosti užitočnej kapacity na teplote, zložení vody, prietokovej rýchlosti atď.
Makroporézne katexy sa používajú pri vyšších mechanických nárokoch na stabilitu skeletu (úprava kondenzátu, externé regenrácie). Výrobcovia ionexov majú dva typy týchto ionexov, s 12 % DVB (Amerlite 252, Lewatit SP 112) a 20 % DVB (Amberlite 200, Lewatit SP 120). Prvý typ má vyššiu kapacitu a lepšiu kinetiku, druhý vyčšiu mechanickú pevnosť.
Slabobázické anexy
Štandardne sú používané makroporézne slabobázické anexy so styrén - DVB skeletom, ktoré majú vysokú mechanickú, chemickú a teplotnú stabilitu, vysokú schopnosť absorbcie organických látok súčasne s ich desorbciou (napr.Amberlite IRA 96, Lewatit MP 64).
Akrylátové slabobázické anexy majú vyššiu kapacitu a lepšiu kinetiku. Zatiaľ sa ich použitie u nás príliš nerozšírilo. Sú v prevádzke bez problémov v Teplárni Brno Špitálka, Elektráreň Nováky a Elektráreň Vojany, dokonca s kapacitami vyššími než uvažoval projekt (Amberlite IRA 67).
Silnobázické anexy
Použitie vysoko kapacitného anexu typu II (Amberlite IRA 410, Amberjet 4600, Lewatit M 600) sa príliš neosvedčilo vzhľadom k rozdielnej životnosti v rôznych prípadoch (2-6 rokov). Prebieha rôznou rýchlosťou degradácia silnobázických skupín na slabobázické. Tam, kde je silnobázický anex aplikovaný bez slabobázického anexu, je tento efekt menej výrazný, pretože sa súčasne zvyšuje celková užitočná kapacita (menšie stanice). Avšak tam, kde je silnobázický anex zaradený za slabobázickým anexom pre odstránenie SiO2 a CO2 je tento vplyv veľmi významný (napr. v dvojprúdnych IFDS filtroch). Výhodnejšie je v tomto prípade použitie typu I (Amberlite IRA 402, Amberjet 4200, Lewatit M 500), ktorý však má bez predradeného slabobázického anexu prevádzkovo nízku výmennú kapacitu. Určitým zlepšením je akrylátový gélový silnobázický anex Amberlite IRA 458, jeho kapacita je medzi typom 1 a 2 so styrénovým skeletom. Má vynikajúce absorbčné a desorpčné vlastnosti čo sa týka organických látok, je však ako všetky akrylátové ionexy citlivý na teplotu. Ďalšou možnosťou je použitie duálneho akrylátového anexu miesto kombinácie slabo a silnobázického anexu, obsahujúceho tak slabo ako aj silnobázické skupiny (Amberlite IRA 478RF, Lewatit AP 246.) Doterajšie výsledky preukázali, že je minimálne rovnocenný kombinácii slabo a silnobázického anexu. Pri vyššej prietokovej rýchlosti, prípadne vyšších nárokoch na mechanickú odolnosť a odolnosť voči zanášaniu organickými látkami sa používajú makroporézné anexy typu I alebo typu II (Amberlite IRA 900, IRA 910, Lewatit MP 500, MP 600).
Chemický charakter je rovnaký ako u gélového typu, je však vyššia mechanická pevnosť, vyššia schopnosť vrátane absorpcie a desorpcie organických látok a naopak nižšia užitočná kapacita.


Polyaqua Slovakia s.r.o.
polyaqua@nextra.sk