HORIZONTÁLNE NÁDRŽE
1. POUŽITIE
Horizontálne nádrže sa najčastejšie používajú v kotolniach k uskladneniu napájacej vody, kondenzátu alebo demineralizovanej vody. Podľa prevádzkového tlaku sú tlakové alebo beztlaké.
2. TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA A POPIS FUNKCIE
Horizontálne nádrže (obr.1) sú ležaté valcové nádoby s klenutými dnami, umiestené na dvoch pätkách. Sú vybavené stavoznakom a továrenským štítkom. Na kontrolu vnútra sú opatrené prielezom. Vonkajší povrch je opatrený základným náterom, vnútorný povrch je bez náteru.
3. OZNAČOVÁNIE
Horizontálne nádrže sa označujú názvom, men.objemom, tlakom a číslom výrobku.
Napríklad: nádrž H 6,3/0,07
4. ÚDAJE PRE OBJEDNÁVKU
V objednávke je nutné uviesť
  1. počet kusov
  2. označenie podľa čl.3.
  3. ak je požadované ďalšie vybavenie tlakovej nádrže než je na obr.1, je nutné priložiť náčrtok, kde bude umiestnenie hrdiel, manometra, teplomeru, vr.DN, PN atď. Tieto požiadavky je nutné zvlášť v objednávke špecifikovať.
5. TECHNICKÉ A PROJEKTOVÉ ÚDAJE
  • najvyšší pracovný pretlak a teplota
    1. beztlaké - 0,07 MPa, 200°C
    2. tlakové - 0,6 MPa, 200°C
  • hlavné prevádzkové a konštrukčné údaje sú uvedené v pasporte nádoby
6. ROZSAH DODÁVKY
Nádrže menovitého objemu 4, 6, 3, 10, 16, 25 a 40 m3 sa dodávajú vcelku. Veľkosti 63 a 80 m3 sa dodávajú vcelku alebo vo dvoch dieloch, veľkosť 100 a 120 m3 sa dodávajú vo 2 dieloch. Súčasťou dodávky je osvedčenie o akosti a kompletnosti, u tlakových nádrží ešte pasport.
7. DOPRAVA A SKLADOVÁNIE
Nádrže sa dodávajú voľne ložené. U nádrží dodávaných v dieloch sú konce dielov na dopravu opatrené výstuhami. Pred zvarením do celku je nutné tieto výstuhy vybrať.
Skladovanie v mieste montáže je nutné zabezpečiť tak, aby nedošlo k poškodeniu, znečisteniu a koróziám.
U nádrží, ich vonkajšie rozmery presahujú povolený prejazdný prierez, je nutné požiadať dopravcu o schválenie prepravy (jedná sa prevážne o nádrže 80, 100 a 120 m3).
8. PREVÁDZKA A ÚDRŽBA
Na prevádzku a údržbu platí prevádzkový predpis a ďalej všeobecná ustanovenia podľa STN 070711, pre tlakové nádrže tiež ustanovenie podľa STN 69 0012.


Polyaqua Slovakia s.r.o.
polyaqua@nextra.sk