REVERZNÁ OSMÓZA


1. POUŽITIE
Na úpravu vody po predchádzajúcom čírení a filtrácii alebo na doúpravu studničnej vody, odsolenie morskej vody a úpravu na pitnú vodu.
2. TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA A POPIS FUNKCIE
Osmóza je fyzikálny jav, pri ňom dochádza k prúdeniu vody cez membránu, prepúšťajúcu len vodu z roztoku zriedenejšieho do koncentrovanejšieho. Vzniká rozdiel osmotických tlakov, ktorý je závislý hlavne na rozdieloch koncentrácii v obidvoch častiach. Ak vystavíme systém opačným smerom tlaku vyššiemu než je tento rozdiel osmotických tlakov, prúdi voda opačným smerom z roztoku koncentrovanejšieho do zriedenejšieho. prietok vody sa zvyšuje so zvyšujúcim sa rozdielom tlakov.
Maximálna výťažnosť permeátu (konverzie) závisí na zložení vstupnej vody. Zahustenie môže byť vedené len tak, aby nedochádzalo k vylučovaniu málo rozpustných súčastí, prípadne k koagulácii disperzných častí. Obyčajne sa dosahuje vhodným zapojením cca 70 % výťažnosť permeátu. Obyčajne účinnosť separácie rozpustených solí sa udáva 94-98 % (podľa typu membrány). Pri bežnej soľnosti upravovanej vody do 10 mval/l môže byť vhodnou voľbou typu membrány dosiahnutá vodivosť upravenej vody v rozmedzí 10-20 µS/cm.
Najčastejšie používané moduly sú špirálovito vinuté moduly s polymérnou kompozitnou membránou, ktoré majú optimálnu hrúbku aktívnej vrstvy z hľadiska prietoku a dostatočnú separačnú schopnosť. Pracovný tlak je možné znížiť až na 1,5 - 1,7 MPa pri uspokojivom prietoku permeátu a kvalite upravenej vody.
Z ekologického hľadiska je reverzná osmóza výhodnejšia než ionexy no energeticky je 10 násobne náročnejšia , zároveň je náročnejšia na predúpravu vstupnej vody. V súčasnej dobe ani v zahraniční neexistuje obecný trend vzostupu používania reverznej osmózy oproti ionexom.
Reverzná osmóza sa zásadne uplatnila v 2 prípadoch :
  1. Úprava vody pre mikroelektroniku, kde ionexy nie sú schopné zabezpečiť odstránenie suspendovaných látok, vírov a koloidov.
  2. Tam, kde z ekologických dôvodov nie je možné vypúšťať odpady do vodného odtoku.
3. ÚDAJE NA OBJEDNÁVKU:
  • množstvo vody na výstupe
  • kvalita vody na výstupe
  • kvalita vody na vstupe
4. TECHNICKÉ A PROJEKTOVÉ ÚDAJE
Sú navrhované po predchádzajúcej konzultácii s technológom a projektantom.
5. ROZSAH DODÁVKY
Podľa požiadaviek odberateľa.
6. DOPRAVA A SKLADOVANIE
Dopravuje sa ako zmontovaný celok na prepravnom ráme.
7. PREVÁDZKA, OBSLUHA A ÚDRŽBA
Na prevádzku, obsluhu a údržbu platí prevádzkový predpis a ďalej všeobecné ustanovenie podľa STN 07 0711.


Polyaqua Slovakia s.r.o.
polyaqua@nextra.sk