PIESKOVÉ FILTRE DVOJKOMOROVÉ
1. POUŽITIE
Pieskové filtre dvojkomorové (ďalej PFD) sú určené na filtráciu vody v priemyslových a energetických prevádzkach, obzvlášť na filtráciu vody za čirením koagulačnou filtráciou, filtráciou chladiacej vody a filtráciou kondenzátu pri použití vhodného typu filtračnej náplne. V porovnaní s jednokomorovými filtrami sú výhodné obzvlášť v prevádzkach s obmedzenou zastavanou plochou (dvojnásobný výkon z jednotky plochy), majú nižšie investičné náklady a jednoduchšiu automatizovateľnosť.
2. TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA A POPIS FUNKCIE
PFD je konštruovaný ako stojatá valcová nádoba, uzavretá nahore aj dolu klenutými dnami a rozdelená stredným klenutým dnom na dve nezávislé komory, ktoré sú obe vybavené vnútornou vostavbou pre rozvod vody (horné rozvádzače), odvod upravenej vody z filtračnej náplne (tryskové dná), rozvod pracieho vzduchu (pod tryskovými dnami), prielezy na revízie a opravy vostavieb, plnenie a vyprázdňovanie filtračných náplní.
Nádoba sa ukladá nohami na pripravený základ. Horná časť plášťa je opatrená závesnými oknami na manipuláciu pri preprave a inštalácii. Vonkajší povrch je natretý základným náterom, vnútorný povrch je bez náteru.
Filtre sa vyrábajú pre pracovný tlak 0,4 MPa a pracovnú teplotu 50°C, alebo pre pracovný tlak 0,6 MPa a pracovnú teplotu 60°C.
Po dohode s konštrukciou je možná výnimka u filtrov tlakovej rady 0,6 MPa a použiť ich na vyššiu maximálnu pracovnú teplotu , tak isto je možná ich konštrukcia na vyšší prevádzkový tlak .
Existujúce zapojenie umožňuje prevádzkovať každú z komôr nezávisle, striedavo alebo obe komory paralelne.
3. OZNAČOVANIE
Filter pieskový dvojkomorový sa označuje skráteným názvom, priemerom filtra v mm, pracovným tlakom a číslom výrobku.
Napríklad: filter PFD 2500/0,6
4. ÚDAJE PRE OBJEDNÁVKU
Určí odborný projektant:
  • veľkosť filtra
  • zloženie filtračného lôžka
  • technologické parametre.
  • objednávke je potrebné uviesť počet kusov, označení podľa bodu 3. ako aj pracovný tlak a teplotu.
5. TECHNICKÉ A PROJEKTOVÉ ÚDAJE
  • max. pracovný tlak 0,4 MPa -
  • max. pracovný tlak 0,6 MPa -
  • max. pracovná teplota 135°C
  • pranie sa vykonáva súčasne vodou a vzduchom
6. ROZSAH DODÁVKY
Filtračné trysky sa dodávajú oddelene, zvlášť zabalené. Súčasťou dodávky je pasport výrobku. Filtračné náplne a pripojovacie armatúry nie sú súčasťou dodávky filtra.
7. DOPRAVA A SKLADOVANIE
Filtre sa na miesto určenia dopravujú bez obalu, 2500 až 3200 bežnými dopravnými prostriedkami. Rozmerovo tieto filtre nepresahujú železničný profil. Filter 4000 presahuje železniční profil a musí byť prepravovaný odbornou dopravnou organizáciou.
Skladovanie v mieste montáže je nutné zabezpečiť tak, aby nedošlo k poškodeniu, znečisteniu a koróziám.
8. PREVÁDZKA, OBSLUHA A ÚDRŽBA
Na prevádzku, obsluhu a údržbu platí prevádzkový predpis a ďalej všeobecné ustanovenia podľa STN 07 7111.Polyaqua Slovakia s.r.o.
polyaqua@nextra.sk