PIESKOVÉ FILTRE
1. POUŽITIE
Pieskové filtre slúžia na odstraňovanie suspendovaných častíc z vody. V priemysle a energetike sa používajú obzvlášť k filtrácii technologickej a chladiacej vody, k filtrácii kondenzátu, čírenej vody a ďalších kvapalín.
2. TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA A POPIS FUNKCIE
Pieskový filter je stojatá valcová nádoba s klenutými dnami, postavená na štyroch trubkových nohách. V spodnej časti je tryskové dno. Na kontrolu a vyprazdňovanie náplne filtra je v plášti nad tryskovým dnom prielez alebo montážny otvor. Na plnenie filtračnej náplne do filtra slúži prielez alebo montážny otvor umiestnený v hornom dne. Ďalej je filter opatrený závesnými miestami na manipuláciu. Vonkajší povrch je natretý základným náterom, vnútorný povrch je bez náteru.
Filtre sa bežne vyrábajú na pracovný tlak 0,4 MPa, a na pracovný tlak 0,6 MPa., je možné ich vyrobiť aj pre iný pracovný tlak. Pracovná teplota je závislá na použitom materiále trysiek , max do 135°C.
3. OZNAČOVANIE
Pieskový filter sa označuje skráteným názvom, priemerom filtra v mm, prac.tlakom v MPa a číslom výrobku
Napríklad: filter PF 1400/0,6 MPa
4. ÚDAJE PRE OBJEDNÁVKU
Veľkosť filtra, zloženie filtračného lôžka, materiál trysiek v závislosti na teplote určí odborný projektant. V objednávke je potrebné uviesť počet kusov, a pracovnú teplotu.
Filtračné náplne nie sú súčasťou dodávky filtra.
5. TECHNICKÉ A PROJEKTOVÉ ÚDAJE
  • Štandartne sa filtre dodávajú pre pracovný tlak 0,4 MPa alebo 0,6 MPa, po dohode je možná ich dodávka aj pre vyšší pracovný tlak.
  • Podľa pracovnej teploty sú dodávané aj typy trysiek a ich material
  • Max. pracovná teplota 135°C
  • uťahovací moment pre montáž trysiek je 5 Nm
6. ROZSAH DODÁVKY
Filtračné trysky sa dodávajú oddelene, zvlášť zabalené. Súčasťou dodávky je pasport výrobku. Filtračné náplne a pripojovacie armatúry nie sú súčasťou dodávky filtra.
7. DOPRAVA A SKLADOVÁNIE
Filtre sa na miesto určenia dopravujú bez obalu, bežnými dopravnými prostriedkami. Rozmerovo filtre nepresahujú železničný profil.
Skladovanie v mieste montáže je nutné zabezpečiť tak, aby nedošlo k poškodeniu, znečisteniu a koróziám.
8. PREVÁDZKA, OBSLUHA A ÚDRŽBA
Na prevádzku, obsluhu a údržbu platí prevádzkový predpis a ďalej všeobecné ustanovenia podľa STN 07 0711.



Polyaqua Slovakia s.r.o.
polyaqua@nextra.sk