ČÍRIACE BLOKY
1. POUŽITIE
Číriaci blok slúži na separáciu suspendovaných látok z vody. Bloky sa používajú pri čistení povrchových vôd, odpadových vôd priemyslových a mestských.
2. TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA A POPIS FUNKCIE
Číriaci blok je hranatá nádoba s plošinou so zábradlím. Je natretá vonkajším a vnútorným ochranným náterom. Blok sa skladá zo štyroch základných častí:
  1. flokulačnej komory I. s miešačkou
  2. flokulačnej komory II
  3. lamelového separátora
  4. zásobnej nádrže vyčírenej vody.
Rýchlomiešač je osadený miešadlom, ktoré premieša vstupnú surovú vodu a dávkovanú chemikáliu. Priechodom flokulačnej komory dochádza k tvorbe dobre sedimentujúcich vločiek. V lamelovom separátore, ktorý je osadený lamelovým blokom so šikmými lamelovými doskami, dôjde k oddeleniu vločiek a k ich sedimentácii. Lamelový blok sa dá vybrať a ľahko čistiť. Z kalového priestoru pod lamelovým blokom sa recirkulačným kalovým čerpadlom časť kalu vracia do vstupného potrubia surovej vody flokulačnej komory I.
Kalové recirkulačné čerpadlo nie je súčasťou dodávky číriaceho bloku.
Čírená voda sa zhromažďuje v nádrži vyčírenej vody.
3. OZNAČOVANIE
Číriaci blok sa označuje názvom, typom a číslom výrobku.
Napríklad: Číriaci blok 10 m3/h
4. ÚDAJE NA OBJEDNÁVKU:
Veľkosť číriaceho bloku určí odborný projektant v závislosti na množstve a kvalite vstupnej vody. V objednávke je potrebné uviesť počet kusov a označenie podľa čl. 3.
5. TECHNICKÉ A PROJEKTOVÉ ÚDAJE
  • nádoba čiriča je beztlaková
  • optimálna teplota čírenia je 15 - 18°C
  • najvyššia prevádzková teplota je 30°C
  • konštrukčné a projekčné údaje, VYŽIADAŤ U ODBORNÉHO PROJEKTANTA
  • doporučujeme projektovať zdvíhacie zariadenie na demontáž miešadla a vyberanie lamelového bloku na vyčistenie (~500 kg)
6. ROZSAH DODÁVKY
Číriaci blok sa dodáva vcelku. Len miešačka, zábradlie a 2 ks strešných plechov (v mieste závesu na prepravu) sa montujú na stavbe. Vzorkovacie potrubie sa dodáva v dieloch (hadice, uzatváracie kohúty, nosné časti hadíc a odpadné nádobky vzoriek) a pripojuje sa na montáži.
7. DOPRAVA A SKLADOVANIE
Dopravu zariadenia vykonáva odborná dopravná organizácia. Skladovanie na mieste montáže je potrebné zabezpečiť tak, aby nedošlo k poškodeniu, znečisteniu a korózii zariadenia.
8. PREVÁDZKA, OBSLUHA A ÚDRŽBA
Na prevádzku, obsluhu a údržbu platí prevádzkový predpis a ďalej všeobecné ustanovenie podľa STN 07 0711.


Polyaqua Slovakia s.r.o.
polyaqua@nextra.sk