ČÍRIČE LAMELOVÉ
1. POUŽITIE
Lamelové číriče slúžia na separáciu suspendovaných látok z vody. Používajú sa obzvlášť pri čistení povrchových vôd, odpadových vôd priemyslových a mestských.
2. TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA A POPIS FUNKCIE
Lamelové číriče sa skladajú z troch stupňov zariadení a to z rýchlomiešača, jednej alebo dvoch flokulačných komôr a lamelového separátora.
V rýchlomiešači sa vstupná voda s nadávkovanými chemikáliami dokonale premieša. Vo flokulačných komorách dochádza k tvorbe optimálnych vločiek pomocou miešača s nastaviteľnými otáčkami. V lamelovom separátore sa potom dokonale oddelia vločky s nasorbovanými suspendovanými látkami. Časť oddeleného kalu sa vracia do rýchlomiešača k intenzifikácii procesu. Recirkulačné čerpadlo nie je v rozsahu zostavy číriča.
Rýchlomiešač RM je stojatá valcová nádoba, uzavretá v dolnej časti klenutým dnom, osadená štyrmi pätkami, ktoré sú uchytené šroubami na podstavec. V hornej časti je uchytený miešač. Nádoba je zakrytá odnímateľnými plechmi a je vybavená zábradlím, ktoré sa zhotovuje na montáži. Ďalej je nádoba opatrená potrebnými hrdlami a závesnými miestami na manipuláciu. Rýchlomiesač 1000 má prielez na možnosť vstupu do vnútornej časti (montáž, nátery, revízie). Pre alkalické aj kyslé čírenie je vonkajší povrch natretý základným náterom. Pre kyslé čírenie je ešte vykonaný zodpovedajúci vnútorný náter.
Flokulačná komora FK I alebo FK II je stojatá valcová nádoba, uzavretá v dolnej časti klenutým dnom, postavená na štyroch nohách. V hornej časti je uchytený miešač. Nádoba je zakrytá odnímateľnými plechmi a je vybavená zábradlím, ktoré sa zhotovuje na montáži. Ďalej je nádoba opatrená potrebnými hrdlami, prielezmi na revízie a opravy vostavieb a závesnými miestami na manipuláciu. Pre alkalické i kyslé čírenie je vonkajší povrch flokulačných komôr natretý základným náterom. Pre kyslé čírenie je ešte vykonaný zodpovedajúci vnútorný náter. Pre flokulačné komory sa objednáva zvlášť frekvenčný menič otáčok na možnosť zmeny otáčok miešadla.
Lamelový separátor LS je hranatá nádoba, zvarená z oceľových plechov, spevnená výstužami a nosným obvodovým rámom, ktorý je usadený na štyroch nohách. K spodnej časti je privarený kalový priestor v tvare ihlanu. Šikmý uzavretý separačný priestor je osadený lamelami z PP dosiek (ktoré je možné podľa potreby nezávisle vyberať a čistiť) a ďalej odtokovými žľabmi s nastaviteľnou prepadovou hranou. V hornej časti lamelového separátora sú tiež priestory pre rozvod vstupnej vody a odvod upravenej vody vrátane lávok so zábradlím na možnosť čistenia lamiel a vizuálnej kontroly. S ohľadom na rozmery a hmotnosť sa delia lamelové separátory na niekoľko dielov, ktoré sa zvarujú do celku na montáži. Pre alkalické aj kyslé čírenie je vonkajší povrch LS natretý základným náterom. Pre kyslé čírenie je vykonaný zodpovedajúci vnútorný náter na montáži.
Prístupové schodište a prepojujúce lávky nie sú súčasťou dodávky.
3. OZNAČOVANIE
Lamelový čírič sa označuje názvom, typom a označením jednotlivých zariadení
Napríklad: lamelový čírič 300 m3.h-1 alkalický: RM 1600-A
FK I 3200-A-300
FK II 3200-A-300
LS 300-A
4. ÚDAJE PRE OBJEDNÁVKU:
Veľkosť číriča určí odborný projektant. V objednávke je potrebné uviesť počet kusov a označenie podľa čl. 3.
5. TECHNICKÉ A PROJEKTOVÉ ÚDAJE
  • všetky aparáty sú beztlakové
  • optimálna teplota čírenie je 15 ÷ 18°C
  • najvyššia prevádzková teplota je 30°C
  • rozmery a zaťažovacie údaje určí dodávateľ
6. DOPRAVA A SKLADOVANIE
Rýchlomiešač a flokulačné komory do 2500 sa prepravujú bežnými dopravnými prostriedkami. Rozmerovo nepresahujú železničný profil.
Flokulačné komory 3200 a diely lamelového separátoru všetkých veľkostí sa prepravujú odbornou prepravnou organizáciou.
Skladovanie v mieste montáže je nutné zabezpečiť tak, aby nedošlo k poškodeniu, znečisteniu a koróziám.
7. PREVÁDZKA, OBSLUHA A ÚDRŽBA
Na prevádzku, obsluhu a údržbu platí prevádzkový predpis a ďalej všeobecná ustanovenia podľa STN 07 0711.


Polyaqua Slovakia s.r.o.
polyaqua@nextra.sk